උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල හෙට දින .....

December 29, 2018

පසුගිය අගෝස්තු මස පැවැත්වූ අධ්‍යාපන පොදු සහතික 
පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල හෙට දින වන විට නිකුත්
කිරීමට සූදානම් වන බවට විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්
බී සනත්  පූජිත මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා...

 

මේ වනවිට ප්‍රතිඵල සමාලෝචනය අවසන් අදියරයේ පවතින 
අතර ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව www.donets.lk වෙබ් අඩවිය

 

ඔස්සේ ප්‍රතිඵල  ලබා ගැනීමේ පහසුකම් 
සළසා ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සදහන් වන්නේ....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts