ඇමරිකානු ජනතාවගේ ගෞරවයට පාත්‍ර හිටපු ජනපති සහ ජනපති ආර්යාව...

December 29, 2018

ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ වඩාත්ම ගෞරවයට පාත්‍ර කාන්තාව
ලෙස මිෂෙල් ඔබාමා පත් ව තිබෙනවා...

 

ඒ ජනමත සමීක්ෂණයකට අනුවයි....

මැය ඇමරිකාවේ හිටපු ජනපති ආර්යාව වනවා....

 

වසර 17 ක් පුරා ඇමරිකාවේ වඩාත් ගෞරවයට  පාත්‍ර
කාන්තාව වූයේ හිටපු ජනාධිපති ආර්යාවක වන 
හිලරි ක්ලින්ටන්  වන අතර මෙවර ඇයට හිමි වූයේ තෙවන ස්ථානයයි...

 

එමෙන්ම හිටපු ඇමරිකානු ජනපති බැරක් ඔබාමා 11 වන වරටත් ජනතාවගේ ගෞරවයට පාත්‍ර පුරුෂයා බවට පත්ව  තිබෙනවා...

 

 

එමෙන්ම හිටපු ඇමරිකානු ජනපති බැරක් ඔබාමා 11 වන වරටත් ජනතාවගේ ගෞරවයට පාත්‍ර පුරුෂයා බවට පත්ව  තිබෙනවා...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts