හෙරෝයින් තොගයක් ලඟ තබාගත් පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට..

December 24, 2018

මිලියන  12කට අධික වටිනාකමකින් යුත් හෙරෝයින් 
තොගයක් ලඟ තබා ගත් පුද්ගලයෙක් පොලිසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා....

 

මාරවිල දෙමටපිටිය ප්‍රදේශයේදි අත් අඩංගුවට පත් මෙම සැකකරු 28 හැවිරිදියි....

 

ලයෙක් පොලිසිය විසින් 
අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා....

 

මාරවිල දෙමටපිටිය ප්‍රදේශයේදි අත් අඩංගුවට පත් මෙම සැකකරු 28 හැවිරිදියි....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018