පක්ෂ නායකයින් සහ කතානායකවරයා අතර විශේෂ හමුවක්......

December 20, 2018

අද දින පාර්ලිමේ

 

අද දින පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින් සියලුම
පක්ෂ නායකයින් සහ කතානායකවරයා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක්
පැවැත්වීමට නියමිතය...

 

ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා,කමිටු සහ වෙනත් පත්කිරිම්
සම්බන්ධයෙනි...

 

තවද මෙම හමුව පෙරවරු 11 ට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී
පැවැත්වෙන අතරම හෙට දිනද යළි රැස් වීමට නියමිත 
බවයි වාර්තා වන්නේ...

Share on Facebook
Share on Twitter