පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරුවෙත් රැස් වෙයි.....

December 19, 2018

 

අද පස්වරු 1.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතයි....

 

ඒ කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...

 

මෙහිදී විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම 
සම්බන්ධයෙන් යෝජනාව විවාදයට ගැනීමට නියමිත 
බවටයි වාර්තා වන්නේ....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload