කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද දින දිවුරුම් දෙන ලකුණු....

December 19, 2018

නව ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය අද පස්වරුවේ  දිවුරුම් 
දීමට නියමිත බවට වාර්තා වනවා....

 

ඒ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා
ඉදිරියේදීය...

 


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018