සන්ධාන මන්ත්‍රීවරු සිව්දෙනෙක් ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් ගනී....

December 18, 2018

ඉන්දික බණ්ඩාරනායක ,ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න ,විජිත් විජයමුණු සොයිසා සහ පියසේන ගමගේ යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අද දින පැවැත්වෙන පර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදි 
ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් ගනු ලැබුවා..

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter