විපක්ෂ නායක ධූරය සදහා නම් යොජනා වෙයි.....

December 18, 2018

විපක්ෂ නායක ධූරය සදහා එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම විසින් ඒකමතිකව 
හිටපු ජනපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතාගේ නම යෝජනා කර තිබෙනවා....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts