මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස පිළිගැනේ....

December 18, 2018

විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් 
නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පිළිගන්නා බවට කතානායක
කරු ජයසූරිය මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා...

එමෙන්ම විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙස
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීර මහතාත් ආණ්ඩු පක්ෂ
ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාත් පිළිගත්
බවයි වාර්තා වන්නේ...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts