පේතායි සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් ලංකාවට මිලියන 10ක්....

December 17, 2018

 

ඉන්දියාවට බලපානු ලැබු පේතායි සුළි කුණාටුව නිසා ඉන්දීය ගුවන් සීමාව ඔස්සේ පියාසර කිරීමට නියමිතව තිබු ගුවන් යානා විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙරට ගුවන් සීමාව ඔස්සේ පියාසර කිරීමෙන් විශාල ආදායමක් ඉපැයූ බව වාර්තා වෙනවා...

 

 

 

අද උදෑසන 6 වන තුරු පැය 24 තුළ ගුවන් යානා 220ක්
මෙරට ගුවන් සීමාව ඔස්සේ පියාසර කර ඇති අතර ඉන් 
රජය ලැබු ආදායම මිලියන 10ක් පමන වන බවද වාර්තා වෙනවා...

 

Share on Facebook
Share on Twitter