පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම පිළිබඳ තීන්දුව අද පස්වරු 04 ට....

December 13, 2018

පසුගිය නොවැම්බර් මස 09 වනදා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා
හැරීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණය අභියෝගයට ලක් කරමින්
ඉදිරිපත් කල මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ
තීන්දුව අද ලබා දීමට නියමිතයි....

 

 

 

විනිසුරුවන් හත් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විනිසුරු මඩුල්ලක් මඟින් 
අද පස්වරු 04 ට තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන බවටයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ....

Share on Facebook
Share on Twitter