වැඩිම ගීත අලෙවියක් ඇති ගායකයා බවට එඩී පත්වෙයි.

March 14, 2018

2017 වර්ෂයේ පටිගත කරනු ලැබූ ගීත අතුරින් වැඩිම ගීත අලෙවියක් ඇති ගායකයා වූයේ 'ශේප් ඔෆ් යූ' ගීතය ගායනා කරනු ලබන එඩ් ශීරන් ය. ඔහුගේ ජනප්‍රිය වූ ගීත අතරට 'පර්ෆෙක්ට්' සහ 'කැස්ටල් ඔන් ද හිල්ස්' ගීතද ඇතුලත් වේ.

 

Share on Facebook
Share on Twitter