36 වැනි කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණය වාර්තා වෙයි:

36 වැනි කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණය වාර්තා වෙයි:

36 වැනි කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණය වාර්තා වෙයි: