2020.04.29 දින ගනු ලැබූ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

2020.04.29 දින ගනු ලැබූ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ