ජපාන රජයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති සමඟ විශේෂ හමුවක්....

ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා හා ජපාන රජයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති Hoshiai Chiharu මහතා සමඟ විශේෂ හමුවක් බත්තරමුල්ල පැලවත්තේ පිහිටි ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ දී 16 දින පැවැත්විණි. දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජපාන රජයේ ණය අධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සහ මලපවාහන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කිරීම පිළිබදව සහ කදන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර සැලසුම් කිරීමට ජපාන රජයේ තාක්ෂණ සහය ලබාගැනීම පිළිබදව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණි.

ජපාන රජයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති සමඟ විශේෂ හමුවක්....