ජනපති උපදෙස් පරිදි කොවිඩ්-19 සඳහා ලබා දෙන එන්නත අද සිට මහජනතාවට....

ජනපති උපදෙස් පරිදි කොවිඩ්-19 සඳහා ලබා දෙන එන්නත අද සිට මහජනතාවට.....

ජනපති උපදෙස් පරිදි කොවිඩ්-19 සඳහා ලබා දෙන එන්නත අද සිට මහජනතාවට....