ගෝඨාභාය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් කරන ලද ශෝක පණිවිඩය...

ගරු අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමන්ගේ ස්වර්ගස්ථ වීම වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභාය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් කරන ලද ශෝක පණිවිඩය

ගෝඨාභාය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් කරන ලද ශෝක පණිවිඩය...