ගාල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීම ...

2020 පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු කටයුතු සූදානම් බවත්, ගාල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීම කටයුතු අද(04) පෙරවරුවේ ආරම්භ විය. මේ අනුව ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් සහ ගාල්ල ඇලෝසියස් විද්‍යාලයෙන් ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීම සිදු වේ.

ගාල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීම ...