ගාල්ල අක්මීමන ගොවිජනපද මාර්ගය කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කෙරේ....

කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් පාරවල් කාපට් යොදා සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනට අනුව මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව ගාල්ල අක්මීමන ගොවිජනපද මාර්ගය කාපට් ඇතිරීම සඳහා වැඩ ආරම්භ කිරිම පසුගියදා (22) සිදු විය. මෙහි දුර ප්‍රමාණය කිලෝ මිටර් 2.3ක් වන අතර මාස 4ක් වැනි කාලයකදී මෙහි වැඩ නිම කිරීම⁣ට නියමිතය.
එය රුපියල් මිලියන 26ක ප්‍රතිපාදන යටතේ සිදුවන ව්‍යාපෘතියකි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ පදවි ප්‍රාප්ත පළමු වසර සමරමින් මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා එක්විය.

ගාල්ල අක්මීමන ගොවිජනපද මාර්ගය කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කෙරේ....