කොළඹ මහනගර සීමාව තුළ ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක්....

කොළඹ මහනගර සීමාව තුළ ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක්....

කොළඹ මහනගර සීමාව තුළ ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක්....