කොළඹ නගරයේ ජනතාව වෙත වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට දුරකථන අංක.....

කොළඹ නගරයේ ජනතාව වෙත වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට දුරකථන අංක

කොළඹ නගරයේ ජනතාව වෙත වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට දුරකථන අංක.....