කොළඹ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

කොළඹ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය OFFICIAL ELECTION RESULTS PARLIAMENTARY ELECTION - 2020
Polling Division : POSTAL District : Colombo
Sri Lanka Podujana Peramuna 23,784   70.83%  0
Samagi Jana Balawegaya 5,512            16.42%  0
Jathika Jana Balawegaya 2,801              8.34%  0
United National Party 1,062                     3.16%  0

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram