කොවිඩ්-19 මරණ හතරක් වාර්තා වෙයි:

කොවිඩ්-19 මරණ හතරක් වාර්තා වෙයි: මියගිය අය අතර කාන්තාවන් 02ක් සහ පිරිමි 02ක් වෙයි: සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 73 කි:

කොවිඩ්-19 මරණ හතරක් වාර්තා වෙයි: