කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 515ක් හඳුනාගනී....

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 515ක් හඳුනාගනී

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 515ක් හඳුනාගනී....