කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 428ක් හඳුනාගනී...

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 428ක් හඳුනාගනී...

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 428ක් හඳුනාගනී...