කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 309ක් හඳුනාගනී:

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 309ක් හඳුනාගනී:

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 309ක් හඳුනාගනී: