කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 175ක් හඳුනාගනී....

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 175ක් හඳුනාගනී

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 175ක් හඳුනාගනී....