කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 155ක් හඳුනාගනී:

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 155ක් හඳුනාගනී:සියල්ල පෑලියගොඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් වෙයි:පොකුරේ සමස්ත ආශ්‍රිතයින් ගණන 81919ක්

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 155ක් හඳුනාගනී: