කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 1020ක්

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 1020ක්