කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 257ක් හඳුනාගනී:

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 257ක් හඳුනාගනී:

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 257ක් හඳුනාගනී: