කොවිඩ් ආසාදිතයින් 960ක්.

කොවිඩ් ආසාදිතයින් 960ක්.