කොවිඩ් ආසාදිතයින් 774යි-සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 215යි.

කොවිඩ් ආසාදිතයින් 774යි-සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 215යි.

කොවිඩ් ආසාදිතයින් 774යි-සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 215යි.