කොවිඩ් ආසාදිතයින් 259ක් වර්තා වෙයි....

කොවිඩ් ආසාදිතයින් 259ක් වර්තා වෙයි:පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සෑල:182ක්:ආශ්‍රිත75ක්:නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් 02ක්-සමස්තය 2817ක්.

කොවිඩ් ආසාදිතයින් 259ක් වර්තා වෙයි....