කොවිඩ් ආසාදිතයින් 109ක් වාර්තා වෙයි....

කොවිඩ් ආසාදිතයින් 109ක් වාර්තා වෙයි: දිවුලපිටිය කොවිඩ් පොකුරේ නිරෝධයනය වන 37ක්:ආශ්‍රිත23ක්:පැලියගොඩ මාළු වෙළඳ සැල-49ක්- සමස්තය 2451ක්

කොවිඩ් ආසාදිතයින් 109ක් වාර්තා වෙයි....