කොවිඩ් ආසාදනයෙන් සම්පූර්ණ සුවය වූවන් 366ක්.

කොවිඩ් ආසාදනයෙන් සම්පූර්ණ සුවය වූවන් 366ක්

කොවිඩ් ආසාදනයෙන් සම්පූර්ණ සුවය වූවන් 366ක්.