කොවිඩ් ආසදිතයින් 824ක්-පූර්ණ සුවය ලැබූවන් 240ක්

කොවිඩ් ආසදිතයින් 824ක්-පූර්ණ සුවය ලැබූවන් 240ක්

කොවිඩ් ආසදිතයින් 824ක්-පූර්ණ සුවය ලැබූවන් 240ක්