කොරෝනා රෝගීන් ගැන තොරතුරු හංගනවා කියලා කරන චෝදනා වලට පදනමක් නෑ

කොරෝනා රෝගීන් ගැන තොරතුරු හංගනවා කියලා කරන චෝදනා වලට පදනමක් නෑ-නාලක කලුවැව[Nalaka Kaluwewa] https://www.youtube.com/watch?v=f0JyuE7kILM&feature=share&fbclid=IwAR2rkRiOsBrpDgx4K7qxgq7i-LHOA6K1Q60GCPbn5mKnfEhkIQaAv1FjkLY

කොරෝනා රෝගීන් ගැන තොරතුරු හංගනවා කියලා කරන චෝදනා වලට පදනමක් නෑ