කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන 653 දක්වා ඉහළට.....

කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන 653 දක්වා ඉහළට.....

කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන 653 දක්වා ඉහළට.....