කළුතර, වලල්ලාවිට ප්‍රා:ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගම් 05ක් හුදකලා කරයි....

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වලල්ලාවිට ප්‍රා:ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගම් 05ක් හුදකලා කරයි....

කළුතර, වලල්ලාවිට ප්‍රා:ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගම් 05ක් හුදකලා කරයි....