කංසා වගාව නීතිගත කිරිම සඳහා කිසිදු ආයතනයකට ඉඩ ලබා දී නෑ...

කංසා වගාව නීතිගත කිරිම සඳහා කිසිදු ආයතනයකට ඉඩ ලබා දී නොමැති බවත් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා සහ විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ කංසා වගාව පිළිබඳව ප්‍රවර්ධන කටයුතු සිදුකරන්නන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා (7)පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය . අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් ප්‍ර‍ශ්න ඇසීමේ අවස්ථාව යටතේ (07) දින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා ඇසූ වාචික පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් අගමැතිවරයා මේ බව සදහන් කළේය. මෙරට තුළ කංසා වගා කිරීම සහ ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කිරිමට ඇති හැකියාව සහ එහි අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව සොයා බැලීමට විද්වත් කමිටුවක් ස්ථාපිත කර ඇති බවද අඅග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය .

කංසා වගාව නීතිගත කිරිම සඳහා කිසිදු ආයතනයකට ඉඩ ලබා දී නෑ...