උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය උදෙසා....

උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය උදෙසා - විශ්ව විද්‍යාල වලට ඇතුලත් කරගන්නා සංඛ්‍යාව දෙගුණ කිරීමේ මුල් පියවර ලෙස සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම එක් ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයක් ඉදිකරනු ඇත. - ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ලබා දෙන ණය ආධාර යටතේ නව ජාතික විශ්ව විද්‍යාල 10 ඉදිකිරීම (මේ වසරේ කළුතර , නුවරඑළිය , හම්බන්තොට, මාතර සහ ගාල්ල විශ්ව විද්‍යාල ඉදිකිරීම ආරම්භ වේ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් පර්යේෂණ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රු. මිලියන 400 ක් වෙන් කෙරේ 2020. 06.04 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்.
- உயர் கல்விக்காக
பல்கலைக்கழக மாணவர் நுழைவு எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்குவதற்கான முதல் கட்டமாக, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு தேசிய பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்படும்.
- ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உதவியுடன் 10 புதிய தேசிய பல்கலைக்கழகங்களை நிறுவுதல்.( இவ்வருடம் களுத்துறை, நுவரெலியா, ஹம்பாந்தோட்டை, மாத்தறை மற்றும் காலி மாவட்டங்களில்
பல்கலைக்கழகங்கள் கட்டப்படும்)
- ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் - சர்வதேச ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகமாக மேம்படுத்த 400 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். For the Field of Higher Education
- As the first step to double the number of students admitted to Universities, it is planned to establish one National University in each district.
- Establishing 10 universities under the loan scheme provided by Asian Development Bank. (New National Universities will be built in Kalutara, Nuwara Eliya, Hambantota, Matara and Galle this year)
- Allocation of Rs. 400 million for the University of Sri Jayawardhanapura to be developed as an International Research University.

උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය උදෙසා....