ඉන්දීය අගමැතිගෙන් ශ්‍රී ලංකා අගමැතිට දුරකතන පණිවුඩයක්...

ඉන්දීය අගමැතිගෙන් ශ්‍රී ලංකා අගමැතිට දුරකතන පණිවුඩයක්...

ඉන්දීය අගමැතිගෙන් ශ්‍රී ලංකා අගමැතිට දුරකතන පණිවුඩයක්...