ඇදිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයින් 515ක් අත්අඩංගුවට...

ඇදිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයින් 515ක් අත්අඩංගුවට...