ඇදිරිනීතිය කැඩූ 66835ක් අත් අඩංගුවට.....

උල්ලංඝණය කරමින් ඇදිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයන් 66835 මේ වනවිට අත් අඩංගුවට පත්ව ඇතැයි පොලීසිය නිවේදනය කරයි.

ඇදිරිනීතිය කැඩූ 66835ක් අත් අඩංගුවට.....