අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුව2020-6-18 පෙ.ව 10.00 ට

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුව2020-6-18 පෙ.ව 10.00 ට

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුව2020-6-18 පෙ.ව 10.00 ට