අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද යෝජනා.....

ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය..... කොවිඩ් - 19 ගෝලීය වසංගත තත්ත්වය යටතේ ආනයනයන් හා අපනයනයන්වලට බලපා ඇති සීමාකාරී සාධක හේතුවෙන් ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා ඇති විය හැකි අපහසුතා මගහරවා ගැනීම පිණිස මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංව‍ර්ධන අමාත්‍යාංශය මඟින් 'සෞභාග්‍යයේ ගෙවත්ත' සහ හෙක්ටයාර 88,000ක හඳුනාගත් ක්ෂේත්‍ර භෝග 16ක් වගා කිරීම වැනි වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබීම සඳහා මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංව‍ර්ධන අමාත්‍යතුමා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදුව, එම කරුණු අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. * 'සෞභාග්‍යයේ ගෙවත්ත' ඇතුළු කුඩා පරිමාණයේ කෘෂි වගාවන් සඳහා කාබනික පොහොර භාවිතය උනන්දු කරවන අතරම අවශ්‍ය වන්නේ නම් පමණක් කිලෝග්‍රෑම් 10ට අඩු ප්‍රමාණයකින් රසායනික පොහොර විවෘත වෙළඳපොළෙන් මිල දී ගැනීමට ඉඩ සලසා දීම.
* වී නොවන අනෙකුත් භෝග සඳහා අනුමත සහනාධාර පොහොර සලාකයෙන් 50%ක් විවෘත වෙළඳපොළෙන් හා ඉතිරි 50% ගොවිජන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන හරහා ලබා දීම.
* කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු සහ ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන එළවළු, පලතුරු වැනි කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය සහනාධාර රසායනික පොහොර ගොවිජන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන හරහා ලබා දීම.
* ගොවිජන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල අවශ්‍ය පොහොර තොග නොමැති අවස්ථාවලදී හෝ ප්‍රමාදයන් සිදු වන බවට පෙනී යන අවස්ථාවලදී කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර විසින් නිකුත් කරනු ලබන කුවිතාන්සියක් පදනම් කරගෙන විවෘත වෙළඳපොළෙන් ගොවීන්ට පොහොර ලබාගැනීමට හැකි වන පරිදි ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම.
The Ministry of Mahaveli, Agriculture, Irrigation and Rural Development has implemented several programmes namely ‘Saubhagyaye Gewatte’ (Prosperous Home Garden) and the programme to cultivate 16 field crops that have been identified within 88,000 hectares of land for ensuring food security in order to avoid inconveniences liable to have taken place with regard to the food security due to the factors limiting the imports and exports followed by Covid-19 global pandemic situation.
* Encouraging to use organic fertilizer for the small scale agricultural crops including “Saubhagyaye Gewatte” (Prosperous Home Garden) while providing opportunity to buy less than 10 kilograms of chemical fertilizer from the market only if required.
* providing 50% of the required amount of fertilizer ration approved for non-paddy crops from the open market while the other 50% to be issues through the Agrarian Development Centers.
* Providing the chemical fertilizer subsidy required for the vegetable, fruit, and other agricultural cultivations implemented under the supervision of the Department of Agriculture, Provincial Agriculture Departments and Sri Lanka Mahaveli Authority through the Agrarian Development Centers.
* Preparation of the methodology to obtain the fertilizer required for the cultivators from the open market using an invoice issued by Agricultural Research and Production Assistant when there are no required stocks of fertilizer at the Agrarian Development Centers or when it is apparent to have delays in the required stocks.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද යෝජනා.....