අමාත්‍යාංශ 7 කට නව ලේකම්වරු පත් කෙරේ.

අමාත්‍යාංශ 7 කට නව ලේකම්වරු පත් කෙරේ.