අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව සියලු අධිකරණ දැනුවත් කරයි....

. කොවිඩ් තත්ත්වය යටතේ අධිකරණ කටයුතු හා පිළිපැදිය යුතු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක උපදෙස් පිළිබඳව අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව සියලු අධිකරණ දැනුවත් කරයි

අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව සියලු අධිකරණ දැනුවත් කරයි....