අදියරෙන් අදියර පාසල් විවෘත වේ.....

මෙම වසරේදී අ.පො.ස උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් පළමු අදිය‍ර යටතේ ජූලි 6 වැනිදා පාසල් විවෘත කෙරෙන අතර අනෙකුත් දරුවන් සඳහා ඉන්පසු අදියරෙන් අදියර පාසල් විවෘත වේ. විවෘත කිරීමෙන් පසු පාසල ආරම්භ කරන සහ අවසාන කරන වේලාවන්ද සංශෝධනය කර ඇත. 1හා 2 ශ්‍රේණි ආරම්භ වීම දින නියමයක් නොමැත. 3,4 ශ්‍රේණි වල දරුවන් ට උදේ 7.30 සිට 11.30 දක්වා පාසල් පැවැත් වේ
5 ශ්‍රේණි දරැවන්ට පාසැල පැවැත්වෙන්නේ 7.30 සිට 12 .00 දක්වායි.
6 සිට 9 දක්වා ශ්‍රේණි වල දරැවන්ට 7.30 සිට 1.30දක්වා පාසල් පැවැත් වේ
10 සිට 13 ශ්‍රේණි දක්වා උදේ 7.30 සිට සවස 3.30දක්වා පාසල පැවැත් වේ

අදියරෙන් අදියර පාසල් විවෘත වේ.....