අතුරු සම්මත ගිණුම ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත වෙයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ (27) දින සිට විවාදයට ගත් අතුරු සම්මත ගිණුම ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත විය. කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඒ බව පාර්ලිමේන්තුවට නිවේදනය කළේ ය. රුපියල් බිලියන 1300කට නොවැඩි මුදල් වියදම් දැරීමට අනුමැතිය ඉල්ලා රජය විසින් මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම ඉදිරිපත් කෙරුණි.
පාර්ලිමේන්තුව සැප්තැම්බර් 08 දින ප.ව.1.00 දක්වා  කල්තබන බව කතානායකවරයා සභාවට දන්වනු ලැබීය.

අතුරු සම්මත ගිණුම ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත වෙයි.